Đăng nhập vào hệ thống Tin nội bộ
 
Quên mật khẩu ?

Hướng dẫn:

- Đối với giảng viên: Dùng tài khoản đã có trong trang TNB giảng viên để đăng nhập (Nếu là giảng viên thỉnh giảng thì đăng nhập bằng tài khoản do Viện đào tạo sau đại học cấp).

- Đối với học viên: Tên đăng nhập là mã số học viên, mật khẩu ban đầu là ngày sinh dạng DDMMYY, ví dụ: 050989 (Nếu ngày sinh chỉ có năm sinh thì mật khẩu ban đầu là năm sinh, ví dụ: 1989)