HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP VÀO HỆ THỐNG TIN NỘI BỘ SINH VIÊN

Để hạn chế việc người dùng phải nhớ thêm tài khoản truy cập vào Hệ thống Tin nội bộ Sinh viên (TNBSV).
Kể từ ngày 19/01/15, Hệ thống TNBSV sẽ bỏ chức năng đăng nhập trực tiếp. Thay vào đó, người dùng sẽ vào theo cách sau:

- Nếu người dùng là giảng viên, cán bộ của Trường thì đăng nhập vào Hệ thống thông tin nội bộ trước, sau đó nhấn vào link "Tin nội bộ Sinh viên".

- Nếu người dùng là sinh viên thì đăng nhập vào trang Thông tin đào tạo trước, sau đó nhấn vào link "Tin nội bộ Sinh viên".